ATTENTION:  If you don’t speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.  Call 1-510-642-2020.

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-510-642-2020

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-510-642-2020

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-510-642-2020

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-510-642-2020

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-510-642-2020 번으로 전화해 주십시오.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-510-642-2020

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-510-642-2020 ) تماس بگیرید.

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-510-642-2020

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-510-642-2020 まで、お電話にてご連絡ください。

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-510-642-2020 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-xxx-xxx-xxxx).

ਧਿਆਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ. 1-510-642-2020 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ.

ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-510-642-2020។

XIM: Yog hais tias koj hais lus Hmoob, lus pab cov kev pab cuam, pub dawb, yog muaj rau koj. Hu rau 1-510-642-2020.

ध्यान दें: आप हिंदी, भाषा सहायता सेवाओं, नि: शुल्क बोलते हैं, तो आप के लिए उपलब्ध हैं। 1-510-642-2020 बुलाओ।

ความสนใจ: ถ้าคุณพูดภาษาไทย, บริการให้ความช่วยเหลือภาษาฟรีมีให้คุณ โทร 1-510-642-2020